วัน/เดือน/ปี   
  กิจกรรม/โครงการ    
สถานที่
19 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมมอบนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
เรื่องกรอบแนวคิดและ นโยบายการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
และโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ปีงบประมาณ 2557
ห้องประชุม 2 อาคารบรมราชกุมารี
5 มีนาคม 2557     ประชุมกรอบแนวคิดตัวชี้วัดโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน  อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12 มีนาคม 2557 ประชุมชี้แจงคณะต้นแบบ   อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
20 มีนาคม 2557   ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รับผิดชอบโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน  อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
28 มีนาคม 2557  ประชุมกลั่นกรองคณะต้นแบบ (คณะเทคโนโลยี)  คณะเทคโนโลยี
11 เมษายน 2557   ประชุมกลั่นกรองคณะต้นแบบ (คณะวิทยาการสารสนเทศ)    คณะวิทยาการสารสนเทศ
25-26 เมษายน 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือ ชุมชน และฐานข้อมูล   อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1 พฦษภาคม 2557  ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการบริการวิชาการและโครงการหนึ่งหลักสูตร (กรณีเพิ่มเติม)  ห้องประชุมกองบริการการศึกษา ชั้น 2 (โรงอาหารกลางเดิม)
6 พฦษภาคม 2557 ประชุมกลั่นกรองคณะต้นแบบ (คณะการบัญชีและการจัดการ) คณะการบัญชีและการจัดการ
14 พฦษภาคม 2557 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
ในกลุ่มตกค้าง ปีงบประมาณ 2555-2556     
อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
22 พฦษภาคม 2557    ประชุมกลั่นกรองคณะต้นแบบ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)    ห้องประชุมอินทะนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
28 พฦษภาคม 2557 ประชุมกลั่นกรองคณะต้นแบบ (คณะสถาปัตยกรรม ผังเมือง และนฤมิตศิลป์)     คณะสถาปัตยกรรม ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
5 มิถุนายน 2557  ลงนามความร่วมมือ (MOU) 5 คณะต้นแบบ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน   ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารี
9 มิถุนายน ประชุมชี้แจงนโยบายโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปี 2557  อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
กิจกรรมหนุนเสริมการลงพื้นที่โครงการ
 
  17 มิถุนายน 2557    โครงการส่งเสริมโภชนาการสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านลาด      ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
18 มิถุนายน 2557     ลงนามความร่วมมือระหว่างคณะการบัญชีและการจัดการและชุมชน       คณะการบัญชีและการจัดการ
14 กรกฏาคม 2557    โครงการจัดการศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ชุมชน      องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
20 กรกฎาคม 2557       โครงการอบรมการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน          ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหินปูน ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
21 กรกฎาคม 2557         โครงการส่งเสริมโภชนาการสำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านลาด      โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
26 กรกฎาคม 2557 โครงการพัฒนาแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง บ้านเชียงเหียน ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
26 กรกฎาคม 2557 โครงการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและ
ผู้ใช้แรงงานอุตสาหกรรม กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลลิงแฝก
อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม    ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม                
26 กรกฎาคม 2557    โครงการโรงเรียนชีววิถีอีสานเพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
27 กรกฎาคม 2557 โครงการจัดการการประกอบธุรกิจเลี้ยงปลาและพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มของการเลี้ยงปลาน้ำจืด
ในกระชั่งเพื่อเสริมสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจเข้มแข็ง ชุมชนยั่งยืนชุมชนบ้านหินปูน 
ชุมชนบ้านหินปูน ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
31 กรกฎาคม 2557  โครงการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โบราณสถานกู่ ณ พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
จังหวัดร้อยเอ็ด (ฉบับภาษาจีน)      
กู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด
1 สิงหาคม 2557  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนบ้านหินปูน ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม      คณะการบัญชีและการจัดการ
20 สิงหาคม 2557   โครงการอบรมการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน        ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหินปูน ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
สิงหาคม เสนอผลและความคืบหน้าโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กันยายน   ถอดบทเรียนโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน       อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตุลาคม สังเคราะห์ชุดความรู้โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน   อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พฤจิกายน สะท้อนผลการเรียนรู้โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน  อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ธันวาคม   นำเสนอและจัดแสดงนิทรรศการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนในวันคล้ายวันสถาปนา มมส      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม