NBT สัมภาษณ์สด มมส 1 หลักสูตร 1 ชุมชน : การประมงน้ำจืด


รายการ "เวทีชุมชน" (8 มิ.ย. 55)หนังสือพิมพ์ส่องซอด


เทปบันทึกรายการ "รอบภูมิภาค" (16 ก.ย. 55)หนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน